برخی از کاربران خارج از کشور نیاز دارند تا به سایت های داخل کشور دسترسی داشته باشند و این سایت ها یا نرم افزارها نیز در صورتی که ایپی شما تغییر کند احتمالا بن شدن اکانت شما از سوی سایت یا نرم افزار وجود دارد لذا به وی پی ایرانی نیاز دارند که ای پی آن ثابت باشد و تغییر نکند، شرکت ip-iran.ne وی پی ان هایی که ارائه می دهد به صورت ای پی ثابت هست و ای پی آن تغییر نمی کند. در نظر داشته باشید که شرکت ip-iran.co تنها ای پی ثابت ارائه می دهد و به هیچ عنوان ای پی متغیر ارائه نمی دهد.